Handelsbetingelser

Ordrer
Noteres under forbehold af vellykket kultur og enhver form for force majeure, der måtte hindre os i, at effektuere ordrene rettidigt og i fuldt omfang.

Forsendelse
Sker for købers regning og risiko. Forsendelsen sker på bedste og billigste måde efter vort skøn, med mindre andet er aftalt med køber.

Reklamation
Berettiget reklamation modtages med tak inden 3 dage efter varens ankomst til det af køberen opgivne leveringssted. Eventuel afslag i købesummen/erstatning er begrænset til og kan ikke overstige fakturabeløbet.

Vækstgaranti
Sælger påtager sig intet ansvar for vækst, da vejrforhold, plantebehandling og andre kultiveringsforhold har afgørende betydning.

Betaling
Skal ske senest 30 dage efter fakturadato, med mindre andet er aftalt. Ved senere betaling tillægges renter 1,25 % pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadatoen.

Certificering
Det enkelte produkts certificering kan oplyses, men vil ikke fremgå af handelsdokumenterne, med mindre andet er aftalt.

Tilskud
Efter modtagelse af ordrebekræftelse er det kundens ansvar, at de anførte arter og provenienser opfylder kravende til gældende tilskudsordninger.

Terms of trade

Orders
Orders are noted under the condition that the field production is successful and any force majeure that may prevent us to execute orders on time and in full.

Shipping
At the purchaser's risk and expense. The delivery takes place in the best and cheapest way at our discretion, unless otherwise agreed with the buyer.

Complaint
Legitimate complaints will be gratefully received within 3 days after delivery. Any reduction in price or compensation is limited to and can’t exceed the product’s invoice price.

Growth Guarantee
Seller takes no responsibility for growth as weather, plant treatment and other cultivation conditions are essential for the survival and growth of the plants.

Payment
Payment must be made within 30 days after the invoice date, unless otherwise agreed. Later payments will bear interest of 1.25% per. commenced month from the date of invoice.

Certification
The certification of each product may be disclosed, but will not appear in the commercial documents, unless otherwise agreed.

Subsidies
After receiving order confirmation, it is the customer's responsibility that the listed species and provenances, meet the demands of existing reimbursement rules.

Handelsbedingungen

Aufträge
Die Auftragsentgegennahme ist forbehaltlich gelungener Kultur, ohne jede form von Fällen höherer Gewalt (force majeure), die uns daran hindert, Aufträge im vollem Umfang duchzuführen.

Versand
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Wenn nicht anders vereinbart, wird der Versand nach unserer Schätzung in der sichersten und günstigsten Weise durch geführt.

Reklamationen
Festgestellte Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch binnen 3 Tagen nach der Anlieferung zur Lieferadresse, schriftlich mitzuteilen.  Sämtliche Schadenersatzansprüche belaufen sich höchstens auf den einfachen Netto-Rechnungswert.


Garantie und Gewährleistung
Eine Garantie für das Anwachsen der Pflanzen wird nicht übernommen. Fälle höherer Gewalt, Wetterverhältnisse, weitere Pflanzenbehandlung und Kulturverhältnisse sind von der Garantie nicht umfasst.
 
Zahlungsbedingungen
Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Bei Zahlungsverzug werden ab dem Zeitpunkt des Verzuges Verzugszinsen in Höhe von 1,25% berechnet.
 
Zertifizierung
Eine Zertifizierung der Kultur kann angefordert werden, wird aber ohne andere Vereinbarung, nicht aus den Handelsdokumenten hervorgehen.

Conditions générales de vente
 
Commandes
Les commandes sont confirmées à condition que la production sur le terrain soit effective et à l’exception de tout cas de force majeure qui nous empêcherait d'exécuter les commandes complètement et dans les délais escomptés.
 
Livraison
La livraison s’effectue aux risques et aux frais de l'acheteur. La livraison s'effectue dans les meilleures conditions possibles et aux meilleurs frais possibles, sauf conventions autres signées avec l'acheteur.
 
Réclamation
Les réclamations légitimes devront être reçues dans les 3 jours suivant la livraison. En cas de réclamation légitime, toute réduction de prix ou compensation sera limitée et ne pourra pas dépasser le prix de facturation du produit.
 
Garantie de croissance
En suite de la livraison, le vendeur ne prendra aucune responsabilité concernant la croissance des plantes en cas d’aléas météorologiques, ainsi que concernant le traitement des plantes et les autres conditions de culture essentielles pour la survie et la croissance des plantes qui pourraient être apportées par l’acheteur.
 
Paiement
Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de facturation, sauf accord contraire. Les paiements ultérieurs porteront intérêt au taux de 1,25% par mois à compter de la date de facturation.
 
Certification
La certification de chaque produit pourra être communiquée, mais n'apparaîtra pas dans les documents commerciaux, sauf accord contraire.
 
Subventions
Après avoir reçu la confirmation de commande, il incombera au client de vérifier par lui-même que les espèces et les provenances énumérées répondent aux exigences d’octroi d’éventuelles subventions.