Virksomhedsprofil

Für die deutsche Version, nach unten scrollen.
For English version, scroll down.


Johansens Planteskole ApS 
Johansens Planteskole er grundlagt i 1937. Dengang som en lille lokalorienteret planteskole. I dag er det en moderne planteskole, der udover salg i Danmark, også har en betydelig eksport til flere europæiske lande.
Johansens planteskole er i det daglige opdelt i to afdelinger.

Den ene afdeling - www.johansens-skovplanter.dk - arbejder med planter til, skovbrug, pyntegrønt- og juletræsproduktion, samt planter til det åbne land som fx læplantning og vildtremiser. Skovafdelingen har et formaliseret samarbejde med Susaa planteskole på Sjælland omkring produktion og salg.

Den anden afdeling arbejder med planter i et fuldtdækkende sortiment indenfor have- og anlægssektoren.
Se mere om denne afdeling på www.johansens-haveplanter.dk

Generel information fra Johansens Planeskole
Johansens Planteskole er en moderne planteskole i nyere lokaler og faciliteter fra år 2001, placeret nærmest midt i Danmark. Det effektive dyrkede areal udgør 80 Ha og tilhørende produktionsbygninger udgør 4000 m². Disse gode rammer gør os i stand til, at yde vore kunder en hurtig, fleksibel og præcis service lige fra tilbudsgivning til færdig levering.

Vi gør vort ypperste for at sikre vore kunder planter af høj genetisk og teknisk kvalitet. For at sikre dette, har planteskolen gennem mange år opbygget stærke relationer i branchen, både i forhold til plantekunder og til leverandører af frø. Vi har adgang til de bedst afprøvede frøkilder i Danmark, og har licens til egen afdeling i Ambrolauri Tlugi – afd. 15.

I marts 2010 opnåede Johansens Planteskole ApS som den første danske planteskole certificering efter Global G.A.P. Certificeringen har krævet en målrettet indsats, og sikrer vore kunder en dokumenteret sikkerhed for, at planterne er produceret efter et miljømæssigt og etisk regelsæt, som ligger udover den gældende danske lovgivning.

Hos Johansens Planteskole møder man engagerede og kompetente folk – Velkommen på vores hjemmeside!


Deutsche Version
Johansens Planteskole ApS
Johansens Planteskole wurde 1937 gegründet. Damals als kleine lokalorientierte Baumschule. Heute ist sie eine moderne Baumschule die über den Verkauf in Dänemark hinaus auch einen bedeutenden Export in viele euroäische Länder hat.

Johansens planteskole ist in zwei Abteilungen aufgeteilt: Die eine Abteilung - www.johansens-skovplanter.dk - arbeitet mit Pflanzen für den Forst, Schnitt- und Weihnachtsbaumproduktion sowie mit Pflanzen für die offene Landschaft wie z. B. Schutzbepflanzung und Wildbepflanzung. Die Forstabteilung hat eine formalisierte Zusammenarbeit mit der Susaa Baumschule auf Sjælland was Produktion und Verkauf betrifft.

Die andere Abteilung arbeitet mit Pflanzen das das Sortiment der Garten-und landsschaftsbausektor vollständig deckt. Siehe mehr über diese Abteilung auf: www.johansens-haveplanter.dk

Generelle Information über die Johansens Planteskole
Johansens Planteskole ist eine moderne Baumschule mit neueren Lokalitäten und Facilitäten seit 2001, und liegt fast in der Mitte von Dänemark. Das effektive angebaute Areal beträgt 80 ha mit dazugehörenden Produtionsgebäudben die 4000 m² ausmachen. Diese guten Rahmenbedingungen versetzen uns in die Lage unseren Kunden schnellen, flexiblen und präzisen Service von Angebot bis Liefeung zu bieten.

Wir tun unser äusserste, um unseren Kunden Pflanzen von hoher genetischer und technischer Quallität zu sichern. Um dies zu sichern, hat die Baumschule im Laufe vieler Jahre starke Verbindungen in der Branche, von Pflanzenkunden bis zum Saatgutlieferant. Wir haben Zugang zu den besten Saatgutquellen in Dänemark und eine Lizens einer eigenen Abteilung in Ambrolauri Tlugi – Abt. 15.

Im März 2010 erhielt Johansens Planteskole ApS als erste dänsiche Baumschuled die Zertifizierung Global G.A.P. Die Zertifizerungen hat einen gezieltenEinsatz gefordert um unserenKunden eine dokumentierte Sicherheit zu sichern, dass die Pflanzen unter umweltmässigem und ethischem Regeln produziert wurden die ausserhalb der geltenden Gesetzgebung liegt.

Bei der Johansens Planteskole trifft man engagierte und kompetente Leute – willkommen auf unserer Homepage. 


English version
Johansens Planteskole ApS
Johansens Planteskole was founded in 1937. It first started out as a small local nursery. Today the nursery has grown into a thriving modern business selling its products not only in Denmark but is also exporting to several European countries.

The day-to-day operations of Johansens Planteskole is divided into two sections: The section - www.johansens-skovplanter.dk – is producing plants for forestry, greenery and Christmas trees, as well as plants for open land such as e.g. shelter belt plants and plants for wildlife planting. The forestry section is formally cooperating with Susaa Planteskole situated in Sjælland on production and sales.

The other section offers a full range of plants for garden and grounds. For more information please check our homepage www.johansens-haveplanter.dk


General information on Johansens Planeskole
Johansens Planteskole is a modern nursery with offices and facilities from 2001, situated almost in the middle of Denmark. The effectively cultivated area totals 200 acres and production facilities of 4000 m2. Due to these optimal surroundings we are able to supply our customers with a quick, flexible and precise service ranging from offering to final delivery.

We are doing our utmost to deliver plants of a high genetic and technical quality to our customers. To ensure this the nursery has build strong relationships within the business throughout many years, both with regards to our customers of plants and to our suppliers of seed. We have access to some of the best sources of seed in Denmark and we have a license to our own department in Ambrolauri Tlugi – dept. 15

We produce a wide assortment of plants and origins of both broadleaves and conifers. Our largest culture is Nordmann firs.

As the first Danish nursery Johansens Planteskole ApS achieved certification according to Global G.A.P in March 2010. The certification is a result of a targeted effort, and our customers are now ensured a documented certainty that the plants are produced according to an ethical and environmentally sound set of rules, beyond what is required by the existing Danish laws.

At Johansens Planteskole you meet committed and competent employees - Welcome to our our homepage.